Têkelî

Skytouch Ceramic

Near Pavadiyari Canal ,

Jetpar Road , At Shapar ,

Morbi-363642 , Gujarat , INDIA.